کد ملی تخلف به رانندگان ناهنجار تهاجمی که امنیت روانی راههای شهری و برون شهری برهم می زنند اهدا می شود

بکمک کد ملی تخلف رفتارهای ناهنجار دیوانه وار و پرخطر این گروه از رانندگان ثبت و به کمک دوربین های هوشمندانه به سامانه مرکزی تهران ارسال می شود

و بعد مدت کوتاهی خودرو انها کاملا توقیف امیتاز رانندگی از انها تا سالها صلب و بعد برای تست اختلالات روحی روانی فکری به سازمان نظام روانپزشکی کشور ارجاع می شوند و باید ازمایشات سلامت روح روان انها و ناهنجاری های رفتاری و اختلال شخصیت و تعادل روحی روانی کامل برروی انها انجام شود و مستندات به پلیس جهت ثبت هوشمند در گواهینامه هوشمند این گروه افراد اراسال امیل می شود

منبع : روشنگری انتخابات ریاست جمهوری 11 ایران |تمام رانندگان متخلف و ناهنجار در کل راهها و جاده های داخلی برون شهری کشور دارای کد ملی تخلف میشوند
برچسب ها : انها ,شهری ,روانی ,ناهنجار ,رانندگان ,تخلف ,روحی روانی ,برون شهری